Regulamin usługi asystenta Heyedu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem HeyEdu.com jest Heyedu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-131) przy ul. Józefa Mehoffera 29, lok. U2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940780, NIP: 5242930811, REGON: 520786340, o kapitale zakładowym w wysokości 36 000 zł, e-mail do korespondencji: business@heyedu.com.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi oferowanej za pośrednictwem HeyEdu.com, w tym w szczególności określa sposób zawarcia i zasady realizacji Umowy o świadczenie Usługi oraz prawa i obowiązki stron tej Umowy.
 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://heyedu.com/regulamin. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 4. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 1. Mailem na adres: business@heyedu.com;
 2. Pisemnie na adres siedziby ul. Józefa Mehoffera 29, lok. U2, Warszawa (03-131);
 3. W inny sposób wskazany na stronie HeyEdu.com.

§ 2. DEFINICJE

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zawarła z Administratorem Umowę o świadczenie Usługi. 
 2. Konto –  zbiór przypisanych do określonego Użytkownika zasobów, uprawnień i danych w ramach Portalu, umożliwiający korzystanie z jego funkcjonalności. 
 3. Logowanie – identyfikacja Użytkownika lub innej osoby na potrzeby uzyskania przez dostępu do Portalu.
 4. HeyEdu.com – strona internetowa pod adresem: https://heyedu.com.
 5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta na zasadach określonych Regulaminem,  pomiędzy Administratorem jako usługodawcą i Użytkownikiem jako usługobiorcą.
 6. Usługa – świadczona za pośrednictwem HeyEdu.com usługa dedykowanego asystenta, o treści określonej w § 3 Regulaminu. Usługa może być częściowo usługą cyfrową. 
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi objętej Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług objętej Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Token – unikatowy, cyfrowy, zapisany kryptograficznie w Blockchain, certyfikat prawa wyłącznego dysponowania własnością powiązanego z Tokenem Pliku cyfrowego. Tokeny stworzone zostały w standardzie ERC20 i mogą być przedmiotem obrotu z użyciem Smart Kontraktu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę ETH. 
 9. Plik Cyfrowy – grafika zapisana w formacie PNG, powiązana z Tokenem poprzez odpowiedni zapis w metadanych.
 10. Portfel – współdziałający z Blockchain, kryptograficzny sprzęt lub oprogramowanie, które umożliwia jego posiadaczowi przechowywanie Tokenu. oraz udział w Transakcjach.
 11. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://portal.heyedu.com, udostępniony Użytkownikom w związku z realizacją Umowy, a w ograniczonym zakresie także innym osobom posiadającym Portfel
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 13. Smart Kontrakt – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i zapisany w Blockchain, umożliwiający obrót Tokenami. 
 14. Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain, czynność prawna oparta o Smart Kontrakt, skutkująca przeniesieniem własności Tokenu na nabywcę w zamian za ETH.
 15. Materiały – wszelkie treści, w tym prezentacje, filmy, nagrania, zdjęcia, artykuły, testy i zadania, przekazywane Użytkownikowi przez Administratora w ramach świadczenia Usługi. 
 16. Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia w Portalu, umożliwiający założenia Konta.
 17. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na HeyEdu.com, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli osoby zainteresowanej zawarciem Umowy o świadczenie Usługi.
 19. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920).

§ 3. TREŚĆ I SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI

 1. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje wsparcie personalnego asystenta, którego zadaniem jest analiza potrzeb edukacyjnych Użytkownika, pomoc w wyznaczeniu celów do osiągnięcia, wybór najbardziej efektywnych metod ich realizacji oraz bieżące dostarczanie Użytkownikowi w procesie nauki indywidualnie dobranych Materiałów.
 2. Komunikacja asystenta z Użytkownikiem będzie prowadzona w formie online, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail i SMS lub innych zaproponowanych przez asystenta i zaakceptowanych przez Użytkownika, środków porozumiewania się na odległość.
 3. Usługa obejmuje elementy grywalizacji polegające na, m.in. możliwości udziału Użytkownika w organizowanych przez Administratora wyzwaniach, nagradzaniu postępów Użytkownika punktami doświadczenia, przejściem na kolejne poziomy rozwoju oraz możliwością otrzymania Tokenu. Za wyraźną zgodą Użytkownika, jego postępy, mogą zostać ujęte w prowadzonych przez Administratora rankingach.
 4. Użytkownik ma możliwość bieżącego śledzenia swoich postępów oraz korzystania z benefitów, określonych w ust. 3 powyżej, za pośrednictwem indywidualnego Konta w Portalu.
 5. Użytkownik może wymienić otrzymane Tokeny na benefity lub usługi z oferty edukacyjnej Administratora na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, dostępnym w Portalu.
 6. Świadcząc Usługę, Administrator zobowiązuje się do starannego działania w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. W ramach Usługi Administrator nie gwarantuje osiągnięcia założonego przez Użytkownika celu lub rezultatu.
 7. Informacje o funkcjonalnościach Usługi oraz technicznych środkach jej ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Usługi, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na HeyEdu.com.
 8. Informacje o Usłudze znajdujące się na HeyEdu.com, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY 

 1. Złożenie Zamówienia na Usługę za pośrednictwem HeyEdu.com jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia udostępniony na HeyEdu.com.
 3. W Formularzu Zamówienia należy podać informacje niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz wybrać sposób płatności. Użytkownik ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 4. Użytkownik, który jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien podać dane niezbędne do jej wystawienia. Użytkownik akceptuje fakt, że faktura VAT zostanie przesłana mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Fakturę VAT wysłaną w ww. formie uważa się za doręczoną skutecznie z chwilą wprowadzenia tej wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią.
 5. Wypełniając Formularz Zamówienia, Użytkownik:
 1. potwierdza zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu;
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia, dla celów określonych w Polityce Prywatności;
 3. może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przesyłania newsletter-a redagowanego przez Administratora, marketingu produktów oraz usług Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, jak również zgodę na przesyłanie przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną. 
 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Użytkownik, pouczony o skutku określonym w § 8 ust. 3 Regulaminu, złożył wyraźne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości a Administrator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z ust. 11 poniżej. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje przez odznaczenie odpowiedniego checkbox-a w Formularzu Zamówienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak w przypadku, gdy Użytkownik tego nie dokona, świadczenie Usługi rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od chwili zawarcia Umowy.
 2. Poprawnie wypełniony Formularz Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Zamówienia.
 3. Aby zakończyć składanie Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Użytkownik ma obowiązek opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności, opisanych w § 5 Regulaminu.
 5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje pod warunkiem dokonania płatności pierwszej opłaty subskrypcyjnej. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i wynosi do 2 Dni Roboczych. W tym terminie asystent HeyEdu skontaktuje się z Użytkownikiem poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres Użytkownika podany w Formularzu Zamówienia.
 6. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres Użytkownika podany w Formularzu Zamówienia.
 7. Umowa pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz pozytywnej autoryzacji płatności opłaty subskrypcyjnej.
 8. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika w dowolnym momencie. W celu zgłoszenia rezygnacji z Usługi należy wykonać instrukcje przewidziane w Portalu lub przesłać Administratorowi na adres e-mail: business@heyedu.com oświadczenie, z którego wyraźnie wynika wola rezygnacji przez Użytkownika z Usługi. Rozwiązanie Umowy następuje z końcem aktualnego okresu rozliczeniowego.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości ani w części.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Zamówienia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych. 
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11 powyżej, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz fakturę. Usługa jest udostępniana w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usług i jest zgodna z Umową przez cały okres jej dostępności dla Użytkownika. HeyEdu poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi, a Użytkownik powinien wówczas zainstalować ta aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez HeyEdu. Jakiekolwiek zmiany w Usłudze, inne niż niezbędne do zachowania zgodności Usługi z umową, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach. 
 12. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez HeyEdu zgodnie z ust. 3 powyżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści Usługi z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez HeyEdu.

§ 5. CENA. SPOSÓB ZAPŁATY

 1. Wynagrodzenie za Usługę jest płatne w formie cyklicznej opłaty subskrypcyjnej.
 2. Okresem rozliczeniowym, za który naliczane jest wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest okres 1 miesiąca. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Usługi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, opłata subskrypcyjna zostanie od Użytkownika pobrana automatycznie za kolejny okres rozliczeniowy.
 3. Opłata subskrypcyjna wyrażona jest w złotych polskich oraz w dolarach amerykańskich (USD) i zawiera podatek VAT. Wybór waluty, w której uiszczana będzie opłata subskrypcyjna należy do Użytkownika i jest dokonywany w Formularzu Zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Użytkownika wiąże aktualna wysokość opłaty subskrypcyjnej umieszczona na HeyEdu.com
 4. Koszt subskrypcji może ulec zmianie, wówczas wykupiona subskrypcja do końca okresu rozliczeniowego pozostaje w tej samej cenie.
 5. O planowanej zmianie opłaty subskrypcyjnej Administrator poinformuje Użytkowników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, w formie wiadomości e-mail przesłanej na posiadany adres Użytkownika oraz ogólnie na HeyEdu.com.
 6. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji Usługi w dowolnym momencie, przy czym dostęp do Usługi będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. 
 7. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu, płatności są bezzwrotne. Administrator nie zwraca środków z tytułu niewykorzystania w całości miesięcznego dostępu do Usługi. 
 8. Opłata subskrypcyjna może być uiszczana wyłącznie poprzez:
 1. płatność online z wykorzystaniem UnionPay,
 2. płatność kartą online, dostępne formy płatności: Visa, Mastercard, American Express.
 1. Szczegółowe warunki korzystania z form płatności określonych w ust. 8 powyżej, dostarczanych przez podmioty trzecie, określone są w regulaminach udostępnianych przez te podmioty. Korzystanie z ww. form płatności oznacza akceptację przez Użytkownika ww. regulaminów oraz oznacza udostępnienie danych osobowych Użytkownika na rzecz takich podmiotów trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich realizujących proces płatności.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest PayU, Stripe, Inc.
 3. W przypadku subskrypcji na czas nieokreślony (dożywotni), Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia działania usługi przez okres minimum 3 lat. W przypadku zakończenia utrzymywania usługi w okresie pierwszych 3 lat, Właściciel zwróci Klientowi cenę w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji przy założeniu jej trwania przez 3 lata.

§ 6. PORTAL 

 1. Dostęp do pełnej zawartości Portalu, w tym do Konta, uzyskują osoby korzystające z Usługi. Inne osoby mogą uzyskać dostęp do Portalu w ograniczonym zakresie, jeżeli posiadają Portfel.
 2. Dostęp do Portalu jest możliwy za pośrednictwem domeny https://portal.heyedu.com. Logowanie następuje za pomocą Portfela. 
 3. Po skutecznym Logowaniu, zgodnie z ust. 2 powyżej, dla celów korzystania z Usługi Użytkownik może założyć Konto oraz podać inne dane Użytkownika (np. adres e-mail), postępując zgodnie z funkcjami dostępnymi w Portalu.
 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Portalu. Niedopuszczalne jest przekazanie lub udostępnienie Konta osobom trzecim.
 5. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 6. W celu usunięcia Konta należy skorzystać z przycisku „usuń Konto” dostępnego dla Użytkownika po zalogowaniu do Portalu w ustawieniach jego Konta, bądź zgłosić takie żądanie Administratorowi e-mailem na adres: business@heyedu.com.
 7. Administrator uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku zakończenia trwania Umowy lub odstąpienia od niej przez Użytkownika. 
 8. Usunięcie Konta powoduje utratę wszystkich zachowanych w nim danych Użytkownika, w tym w szczególności historii postępów Użytkownika, przyznanych mu punktów doświadczenia, poziomów lub innych benefitów, które Użytkownik uzyskał w trakcie trwania Umowy. W przypadku ponownego złożenia Zamówienia na Usługę i rejestracji Konta w Portalu, nie ma możliwości odtworzenia wskazanych wyżej informacji.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE. LICENCJA

 1. Majątkowe prawa autorskie do wszystkich Materiałów, w tym prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, przysługują Administratorowi lub uprawnionym twórcom.
 2. Przekazanie Materiałów Użytkownikowi, nie przenosi na niego majątkowych praw autorskich, prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, ani nie upoważnia go wykonywania autorskich praw osobistych do tych Materiałów.
 3. Administrator udziela Użytkownikowi, niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), z przekazanych mu Materiałów, zarówno w trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu wyłącznie dla celów własnego użytku osobistego, w szczególności bez prawa udostępniania ich osobom trzecim lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób.
 4. Administrator udziela każdorazowemu właścicielowi Tokenu niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie, licencji na korzystanie z powiązanego z tym Tokenu Pliku Cyfrowego, z wyłączeniem wykorzystania komercyjnego (zarobkowego), na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pliku Cyfrowego – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pliku Cyfrowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Plik Cyfrowy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Z chwilą każdorazowego przeniesienia własności Tokenu w wyniku Transakcji, udzielona licencja wygasa względem jego zbywcy i powstaje na rzecz nabywcy.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.; dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”), przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, jako zawartej na odległość, zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Choć ustawowe prawo do odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży jest wyłączone, zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Kursu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z pkt 2. będą regulowane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy również w przypadku, gdy zgłoszone zostało przez niego żądanie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W tej sytuacji jednak, zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy, w tym na formularzu, którego wzór dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce Regulamin, jak również na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać wysłane na adres: Heyedu sp. z o.o., ul. Józefa Mehoffera 29 lok. U2, 03-131 Warszawa lub poprzez wysłanie e-maila na adres business@heyedu.com.
 8. Administrator zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. zwrot płatności nastąpi odpowiednio, na numer rachunku bankowego lub na konto przypisane do karty płatniczej lub kredytowej, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Administrator nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi, z wyjątkiem treści, które:

1) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą;

2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi;

3) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

4) zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3, Administrator na żądanie Konsumenta udostępni mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Administratora nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Administrator może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Usługi, w szczególności poprzez zablokowanie Konta. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia, o których mowa w ust. 9 powyżej.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Usługi miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Usługą wystąpił w czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:

1) środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług;

 1. Użytkownik, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług o obowiązku współpracy z Administratorem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi z Umowy o świadczenie Usług w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 1. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi lub funkcjonowania HeyEdu.com lub Portalu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane listownie na adres: Heyedu sp. z o.o., ul. Józefa Mehoffera 29, lok. U2, 03-131 Warszawa, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Usługi i/lub HeyEdu.com lub poprzez wysłanie e-maila na adres business@heyedu.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 
 3. Administrator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub w zwrotnej wiadomości e-mail.
 4. W zakresie reklamacji Użytkownik może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Usługi z Umową.
 5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o świadczenie Usług w wypadku reklamacji, Administrator może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Usługi, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

§ 10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator i w celu korzystania z HeyEdu.com oraz Usługi, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
 3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 4. dostęp do Internetu,
 5. posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 6. możliwość odtwarzania plików wideo,
 7. posiadanie Portfela
 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu HeyEdu.com lub świadczeniu Usługi. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie z HeyEdu.com w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora lub innych Użytkowników. 
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Administrator ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na HeyEdu.com.
 3. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usługi objętej Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgoda Użytkownika na korzystanie z Usługi objętej Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11. 

Opinie

 1.  Każda osoba, która posiada Konto,  może oceniać Usługi i dodać recenzję. HeyEdu sprawdza, czy dana recenzja Usługi została dodana  przez osobę, która faktycznie kupiła Usługę na podstawie Umową o świadczenie Usług i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Usługi dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”. 
 2. W każdym przypadku, gdy przy recenzji Usługi nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja została dodana przez osobę, która nie kupiła w Portalu Usługi na podstawie Umowy lub Administrator nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja takiej osoby może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami) lub wprowadzająca w błąd.

§ 12. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ PORTALU

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2023 roku.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Administrator informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na HeyEdu.com wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.
 4. Użytkownicy są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na ich adres e-mail, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 5. Użytkownikom przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. 
 6. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który zamówił Usługę i posiada Konto, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta oraz zakończeniem świadczenia Usługi z upływem ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.
 7. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż pierwsze logowanie się w Portalu po zmianie Regulaminu odbywa się po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest  Heyedu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na zasadach opisanych w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej pod adresem: https://heyedu.com/privacy-policy/.
 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania HeyEdu.com, Portalu lub świadczonej w oparciu o Regulamin Usługi, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: business@heyedu.com. Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Znaki towarowe figurujące w ramach HeyEdu.com należą do odpowiednich uprawnionych, są powoływane jedynie w celach informacyjnych i nie mogą być przedmiotem eksploatacji na jakiekolwiek potrzeby bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionych.
 4. Zawierana w oparciu o Regulamin Umowa podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa nie pozbawia jednak Konsumentów zawierających Umowę ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – link

Close

HeyEdu Sp. z o.o. use the information you provide on this form to be in touch with you. For more information about our privacy practices please visit our Privacy Policy.